หลักสูตร
  เงินทองต้องใส่ใจ
  วางแผนพร้อมสรรพ..เพื่อรับเกษียณ
  การลงทุนในหุ้น
  การลงทุนในตราสารหนี้
  การวิเคราะห์ราคาตราสารหนี้
  จัดพอร์ต...ลดความเสี่ยง
ด้วยตราสารหนี้
  การลงทุนในกองทุนรวม
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอนุพันธ์

Login Area
สมัครอบรม สัมมนา ทดสอบ
และ e-Learning
Username
Password
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน
ศึกษาการสมัครสมาชิก
ศึกษาการลงทะเบียนหลักสูตร
วิธีการชำระค่าธรรมเนียม

 
Exclusively for TSI instructors

โครงการอบรมความรู้ด้านอนุพันธ์สำหรับผู้ลงทุน

หลักการและเหตุผล
     ด้วยบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านอนุพันธ์แก่ผู้ลงทุน เพื่อความเข้าใจในลักษณะประโยชน์และความเสี่ยง อันเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนทำการซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ บมจ. ตลาดอนุพันธ์ฯ จึงร่วมกับสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีโครงการอบรมความรู้ด้านอนุพันธ์สำหรับผู้ลงทุนขึ้น

วัตถุประสงค์
     เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ลงทุน ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอนุพันธ์ก่อนทำการซื้อขาย

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
     ผู้เข้าอบรมจะได้หนังสือรับรองการผ่านการอบรม (Certificate) จาก บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
     เป็นผู้สนใจซื้อขายอนุพันธ์ หรือ บุคคลทั่วไป

ระยะเวลาของโครงการ
     เริ่มต้นโครงการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2549 เป็นต้นไป

การสมัครเข้าร่วมโครงการ
    - สามารถแจ้งความจำนงผ่านบริษัทสมาชิกของตลาดอนุพันธ์
    - หรือ สามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.tsi-thailand.org
    - หรือ สมัครทางโทรศัพท์ SET Call Center 02-229-2222

รายละเอียดเนื้อหาอบรม

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฟิวเจอร์ส
- ลักษณะของ SET50 Index Futures
- ขั้นตอน และกระบวนการซื้อขาย SET50 Index Futures
- การคิดกำไรขาดทุนจากการซื้อขาย SET50 Index Futures
- ประโยชน์และความเสี่ยงจากการซื้อขาย SET50 Index Futures
- เทคนิคในการซื้อขายและการบริหารความเสี่ยง โดยใช้ SET50 Index Futures
รายละเอียดการสัมมนา
สัมมนา : 17 ก.พ. 2549
เวลา : 9.00 - 12.00 น.
สถานที่ : อาคารตลาดหลักทรัพย์
   แห่งประเทศไทย
ค่าธรรมเนียม : ฟรี
ตารางการสัมมนา
ลงทะเบียน (ปิดรับสมัคร)
สัมมนา : 4 มี.ค. 2549
เวลา : 9.30 - 12.30 น.
สถานที่ : อาคารตลาดหลักทรัพย์
   แห่งประเทศไทย
ค่าธรรมเนียม : ฟรี
ตารางการสัมมนา
ลงทะเบียน
สัมมนา : 11 มี.ค. 2549
เวลา : 9.00 - 12.00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่
    คณะวิทยาการจัดการ
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    วิทยาเขตหาดใหญ่
ค่าธรรมเนียม : ฟรี
ตารางการสัมมนา
ลงทะเบียน
สัมมนา : 19 มี.ค. 2549
เวลา : 9.00 - 12.00 น.
สถานที่ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ค่าธรรมเนียม : ฟรี
ตารางการสัมมนา
ลงทะเบียน
เอกสารประกอบการสัมมนาสามารถติดต่อขอรับได้ ณ จุดลงทะเบียน
วุฒิบัตฟรี! สำหรับผู้ที่เข้าสัมมนาครบตามจำนวนเวลาที่กำหนด
สัมมนาครั้งต่อไปติดตามได้จาก  ตารางสัมมนาปี 49

TSI e-Learning
รู้จักกับ TSI e-Learning
ระบบที่รองรับ
วิธีการเข้าเรียน e-Learning
เข้าเรียน e-Learning
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ค่าธรรมเนียมการเรียน ฟรี!
- ปริมาณเนื้อหา 4 ชั่วโมง
- ท่านสามารถเข้าเรียนได้ ภายใน
  1 วัน หลังวันลงทะเบียนหลักสูตร
   
 
ติดต่อเรา : S-E-T Call Center Tel. 0-2229-2222 | ติดต่อทาง e-mail | เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
Copyright 2004, All right reserve Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand