โครงการ The Champion 2008 | โครงการหนูจะออม | โครงการโรงเรียนต้นแบบ | โครงการ Critical Thinking For Youth |
หลักสูตรต่อเนื่องโครงการ เงินทอง ของมีค่า

ขอเชิญศึกษานิเทศก์และคุณครูใน โครงการฯ เข้าสู่ระบบ Trainer Communities พบกับแหล่งข้อมูล
น่าสนใจ ที่ช่วยการเรียนการสอน
Username
Password
สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมและ
ยังไม่เคยทำการเปิดใช้งานระบบ Click ที่นี้
 

โครงการอบรมหลักสูตรต่อเนื่อง Refresh ครูในโครงการ
“เงินทอง ของมีค่า” ปี 2547 - 2549

หัวข้อ “การนำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ การประกันภัย และการวางแผนทางการเงินด้วยหลักการ PDCA”

ดาวน์โหลด ไฟล์ประกอบการอบรม
1. การประกันภัย คลิ๊กที่นี่
2. การวางแผนการเงินด้วย PDCA คลิ๊กที่นี่
3. โครงการโรงเรียนต้นแบบ “เงินทอง ของมีค่า” คลิ๊กที่นี่

ตามที่ สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูในโครงการ “เงินทอง ของมีค่า” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาครู ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการการเงิน ส่วนบุคคลอย่างครบวงจรมาอย่างต่อเนื่องนั้น ในปี พ.ศ.2550 นี้ สถาบันฯ ได้กำหนดให้มีการจัดอบรมหลักสูตรต่อเนื่อง หัวข้อ “การนำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ การประกันภัย และการวางแผนทางการเงินด้วยหลักการ PDCA” ให้แก่ครูที่ผ่านการอบรมในโครงการ “เงินทอง ของมีค่า” ปี 2547 – 2549

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครู เรื่องการนำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ การประกันภัย และการวางแผนทางการเงินหลักการ PDCA
  2. เพื่อให้ครูสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมหลักสูตรต่อยอด
    ไปบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ในโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้

กลุ่มเป้าหมาย
ครูทั่วประเทศที่เคยผ่านการอบรมโครงการ “เงินทอง ของมีค่า” ในปี 2547 – 2549

ช่วงเวลาการจัดอบรม ระยะเวลาอบรม 1 วัน

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ประมาณ 200-250 คน/ครั้ง*
(*รับจำนวนจำกัด โดยสถาบันฯขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งให้กับครูที่เคยอบรมใน
โครงการฯ เป็นลำดับแรกในกรณีที่มีผู้สมัคร เข้าอบรมเกินจำนวนที่กำหนดไว้
ซึ่งผู้สมัครที่ยังไม่เคยอบรมกับทางสถาบันฯมาก่อน จะได้รับการพิจารณาในลำดับ
ต่อไป)

การรับสมัครอบรม
โทรสารแบบตอบรับมาที่ สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน 0-2654-5612 หรือ
0-2654-5280 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2229-2707, 2706, 3460, 2192

ค่าใช้จ่ายการอบรม
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนเอกสารประกอบการอบรมพร้อมวุฒิบัตร ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อและอาหารว่าง 2 มื้อ)

ช่วงเวลาการจัดอบรม

ครั้งที่
วันที่
ภาค
จังหวัด
สถานที่
ปิดรับสมัคร
1
12 ต.ค. 50 ตะวันออก
เฉียงเหนือ
ขอนแก่น

ห้อง 1504 ชั้น 5 อาคาร 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น >> แผนที่

21 ก.ย. 50
2
่18 ต.ค. 50 เหนือ เชียงใหม่ ห้อง ร.ต.ท.แก้ว เนตตโยธิน มหาวิทยาลัยพายัพ (วิทยาเขตแม่คาว) จ.เชียงใหม่
>> แผนที่
21 ก.ย. 50
3
26 ต.ค.50 ใต้ นครศรีธรรมราช ห้องพรหมโยธี ชั้น 4
ม. ราชภัฏนครศรีธรรมราช
>> แผนที่
5 ต.ค. 50
4
่ 2 พ.ย. 50 ตะวันออก จันทบุรี อาคาร 100 ปี ม. บูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี
>> แผนที่
19 ต.ค. 50
5
9 พ.ย. 50 กลาง กรุงเทพฯ หอประชุม ศ.สังเวียน ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
>> แผนที่
19 ต.ค. 50
 

กำหนดการอบรม

“การนำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
การประกันภัยและการวางแผนทางการเงินด้วยหลักการ PDCA”

เวลา
หัวข้อ
วิทยากร
08.30 – 09.00 ลงทะเบียนรับเอกสารช่วงเช้า จากสถาบันพัฒนา
ความรู้ตลาดทุน
09.00 – 12.00 การนำเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ นิยามเศรษฐกิจพอเพียง การนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ แนวทางการประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา
12.45 – 13.00 ลงทะเบียนรับเอกสารช่วงบ่าย
13.00 – 14.45 การประกันภัย
ความหมายของความเสี่ยงภัย องค์ประกอบของสัญญาประกันภัย ประเภทและลักษณะการประกันภัย
15.00 – 16.00 การวางแผนทางการเงินด้วยหลักการ PDCA
รู้จักกับ PDCA การประยุกต์ใช้ PDCA กับการวางแผนทางการเงิน การบูรณาการ PDCA กับ “เงินทอง ของมีค่า”
   

หมายเหตุ
1. สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ เนื้อหา วิทยากร วันและเวลาอบรมตามความเหมาะสม
2. ผู้เข้ารับการอบรมเกิน 80 % ของเนื้อหาจะได้รับวุฒิบัตร
3. พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 และ 14.45 น. ช่วงละ 15 นาที

 

 

ชมภาพ VTR ได้ที่นี่

ไฟล์ที่ 1, ไฟล์ที่ 2, ไฟล์ที่ 3,
ไฟล์ที่ 4, ไฟล์ที่ 5, ไฟล์ที่ 6