หมายเหตุ : Click ที่ชื่อจังหวัดเพื่อตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ
ภาคกลางและภาคตะวันออก
No. จังหวัด สนามสอบ อาคาร ห้องสอบ
1 กรุงเทพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้องปรีดีพนมยงค์
2 ชัยนาท โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท ห้องประชุมเจ้าสามพระยา
3 นครนายก โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ อาคารเรียน ห้องโสตฯ อาคารเรียน ห้องโสตฯ
4 ชลบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 อาคาร 1 ห้องประชุม ชั้น 3
5 สระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 อาคารเอนกประสงค์ ห้องโถงใหญ่
6 สมุทรสงคราม โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย อาคาร 3 ห้องอัมพวันเธียร์เตอร์
7 จันทบุรี วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา อาคารวิทยาลัยบริหารรัฐกิจ ห้องประชุม
8 พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้องประชุม ชั้น 2
9 ลพบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา อาคารพระวรญาณ(สปอ.เมืองเดิม) ห้องประชุม ชั้น 2
10 สุพรรณบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 อาคารวิทยาบริการ ห้องพระธรรมมหาวีรานุวัตร์
ภาคเหนือ
No. จังหวัด สนามสอบ อาคาร ห้องสอบ
1 น่าน สพฐ. น่าน เขต 1 (ส่วน 2 บ้านพญาวัด) เวทีวิชาการ เวทีวิชาการ
2 เชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 อาคารอเนกประสงค์ หอประชุม ชั้น 1,2
3 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 ดอยหลวง ชั้น 3
4 นครสวรรค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จีรประวัตินครสวรรค์ อาคาร 4 ห้องประชุม 72 พรรษา ชั้น 2
5 พิษณุโลก โรงเรียนจ่านกร้อง อาคาร 2 ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 1
6 ตาก โรงเรียนตากพิทยาคม อาคารกาญจนาภิเษก ห้อง 2, 3 ชั้น 1
7 แพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 ห้องประชุม
8 ลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 อาคารครูมนตรี ห้องประชุม
9 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 อาคารพวงแสด ห้องประชุมพวงแสด
ภาคใต้
No. จังหวัด สนามสอบ อาคาร ห้องสอบ
1 นครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้องประชุมใหญ่
2 ตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 สพท.ตรัง เขต 1 ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี ชั้น 2
3 ประจวบคีรีขันธ์ สำนักกงานเขตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สำนักกงานเขตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ห้องประชุม 2
4 ระนอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 3 ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 1
5 ปัตตานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1 ห้องประชุมวิจิตรพันธ์
6 สุราษฎร์ธานี โรงเรียนสุราฎร์ธานี อาคาร 6 , อาคารสม ฯ ห้องโสตฯ / อาคารสม ฯ
7 นราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต 1 อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ฯ ห้อง A
8 สงขลา โรงเรียนมหาวชิราวุธ อาคาร 7 ห้องโสตทัสนูปกรณ์
9 ชุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1 อาคารห้องประชุม ห้องขุนกระทิง 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
No. จังหวัด สนามสอบ อาคาร ห้องสอบ
1 สุรินทร์ โรงเรียนหนองโตง อาคารมัธยม  
2 กาฬสินธุ์ ศูนย์อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ห้องประชุมชั้น 3
3 อำนาจเจริญ โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคารห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ ห้องเกียรติสุรนนท์
4 นครราชสีมา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ศูนย์เรียนรวม ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1
5 ขอนแก่น โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคารหอประชุม 1 ห้องประชุม 1
6 มุกดาหาร โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคารห้องประชุมใหญ่ ห้องประชุมใหญ่
7 อุดรธานี โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ห้องประชุม
8 อุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อาคารห้องประชุมราชธานี ห้องประชุม ชั้น 1
9 ชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคารห้องประชุม 99 ปี ห้องประชุม 99 ปี
10 นครพนม สำนักงานกลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อาคารเปือยงาม ห้องเปือยงาม
11 สกลนคร โรงเรียนาตุนารายม์วิทยา อาคาร 2 ห้อง 225 และ 226