ขอเชิญศึกษานิเทศก์และคุณครูใน โครงการฯ เข้าสู่ระบบ Trainer Communities พบกับแหล่งข้อมูล
น่าสนใจ ที่ช่วยการเรียนการสอน
Username
Password
สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมและ
ยังไม่เคยทำการเปิดใช้งานระบบ Click ที่นี้
 
เนื้อหาหลักสูตร
 

เริ่มจัดตั้งโครงการขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงและความซับซ้อนของโลกเศรษฐกิจ และการเงิน ทำให้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนในการดำเนินชีวิต การรู้จักการจัดการวางแผนชีวิต และเข้าใจกลไกเกี่ยวกับการเงิน และเศรษฐกิจ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะนำไปสู่การดำเนินชีวิตที่เหมาะสม สามารถสร้างรากฐานทางการเงินที่มั่งคงและนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนต่อไปได้

โดยทางสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI – Thailand Securities Institute) ได้เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญในการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน อันถือได้ว่าเป็นกำลังสำคัญ ในการสร้างรากฐานทางการเงินที่มั่งคงและการพัฒนาระบบที่ยั่งยืน โดยโครงการ “ เงินทอง ของมีค่า ” เป็นหนึ่งในโครงการหลายอย่างที่ทางสถาบันจัดขึ้น และเป็นโครงการที่ทางสถาบันภาคภูมิใจ และเห็นว่ามีคุณค่ายิ่งสำหรับเยาวชนทั่วประเทศ

 
กลุ่มเป้าหมาย
เยาวชนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
โครงสร้างหลักสูตร

ประกอบด้วยหนังสือ 4 เล่ม เพื่อเป็นคู่มือการเรียนการสอนสำหรับเยาวชนใน 4 ช่วงชั้น ได้แก่

ช่วงชั้นที่ 1
ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3)
ช่วงชั้นที่ 2
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)
ช่วงชั้นที่ 3
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)
ช่วงชั้นที่ 4
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
 

คู่มือสำหรับการจัดการเรียนการสอนการจัดการการเงินส่วนบุคคล Personal Finance กลุ่ม สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยความร่วมมือและประสานงาน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งหมด 4 เล่ม สำหรับการเรียนรู้ใน 4 ช่วงชั้น

  • ช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3)
  • ช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)
  • ช่วงชั้นที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)
  • ช่วงชั้นที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)

โดยโครงการนี้เป็นการขยายโอกาส และสนับสนุนให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องการเงิน อย่างทั่วถึงด้วยการจัดการอบรมให้ กับครูผู้สอนและช่วยเหลือให้คำแนะนำรวมทั้ง ส่งเสริมให้เกิดการผลิตสื่อการสอนที่เป็นประโยชน์สำหรับครูต่อไป

 
เนื้อหาหลักสูตรเงินทองของมีค่า

ความรู้พื้นฐานด้านการเงินให้แก่เยาวชน โดยเป็นส่วนหนึ่งในสาระเศรษฐศาสตร์
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สาระความรู้พื้นฐานด้านการเงินดังกล่าว ประกอบด้วย

1. ความเข้าใจด้านการเงิน (understanding) จะช่วยให้เยาวชนมีแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเงิน ได้แก่ ธรรมชาติและหน้าที่ของเงิน แนวคิดในการหารายได้และการใช้จ่าย
2. ความสามารถทางการเงิน (competency) จะเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการการเงินของตน ให้รู้จักใช้อย่างฉลาด และเลือกช่องทางการลงทุนที่เหมาะสม โดยเยาวชนควรมีทักษะที่จะสามารถบอกถึงปัญหาและการแก้ไขปัญหาทางการเงินในชีวิตประจำวันของตนได้ด้วยความมั่นใจ
3. ความรับผิดชอบทางการเงิน (responsibility)
จะช่วยให้เยาวชนตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นและต่อเนื่องกันทั้งในเชิงบวกและเชิงลบด้านการเงิน และสังคม อันจะนำไปสู่การใช้ทรัพยากรของชาติ ด้วยสำนึกในความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การเรียนรู้ดังกล่าว จะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้

หลักการในการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล ทั้งในเรื่องการบริโภค การออม
และการลงทุน รู้จักและเข้าใจข้อดี ข้อเสีย และรู้จักเลือกใช้ และบริหารจัดการแหล่งเงินทุนประเภทต่างๆ อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
มีทักษะและเข้าใจในความถนัด ความสามารถของตนเอง รวมถึงการแสวงหาโอกาสและใช้โอกาสอย่างเหมาะสมในงานอาชีพสาขาต่างๆ
รู้จักการทำมาค้าขายและดำเนินธุรกิจ เข้าใจระบบเศรษฐกิจและธุรกรรมระหว่างประเทศอย่างสังเขป มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมตามความเหมาะสม การจัดการเรียนการสอนในเรื่องเศรษฐกิจและการเงินเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเข้าใจยาก จึงจำเป็นต้องใช้วิธีการสอนรูปแบบใหม่ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ อยากเรียนรู้ด้วยความสนุกอันจะนำไปสู่ความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริง

การเรียนโดยใช้กิจกรรมประกอบ (Activities Base) เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่ามีความเหมาะสมกับ การเรียนการสอนในเนื้อหาสาระดังกล่าว ในการนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการศึกษาให้แก่เยาวชนด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ การเงิน การลงทุน และการวางแผนอาชีพในอนาคต ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จึงได้ร่วมกับสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนด้วยการถ่ายทอดความรู้ทางเศรษฐกิจและการเงินผ่านหนังสือเล่มนี้