ขอเชิญศึกษานิเทศก์และคุณครูใน โครงการฯ เข้าสู่ระบบ Trainer Communities พบกับแหล่งข้อมูล
น่าสนใจ ที่ช่วยการเรียนการสอน
Username
Password
สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมและ
ยังไม่เคยทำการเปิดใช้งานระบบ Click ที่นี้

 
ข่าวโครงการโรงเรียนต้นแบบ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัล
ขยายผลความรู้ด้านการเงิน
ตามหลักสูตร "เงินทอง ของมีค่า"
New!

   
ปิดเทอมนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ขอเรียนเชิญโรงเรียนต้นแบบระดับ
มัธยมศึกษา
ส่งครูเข้าอบรมเพิ่มเติม
ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ ประจำปี
2553

*ประกาศรายชื่อครูที่เข้าอบรมNew!
*รายละเอียดโครงการ
   

ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 1
ประกวดโครงการจัดกิจกรรม
การขยายผลความรู้ด้านการเงิน
ตามหลักสูตร "เงินทองของมีค่า"

*รายละเอียดโครงการ

   
ทีมเยาวชนจากจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ร่วมกับแก่นนครวิทยาลัย คว้ารางวัล
ชนะเลิศ การแข่งขันออกแบบเกม
เศรษฐกิจพอเพียง
   
ข่าวสำหรับศึกษานิเทศก์และคร
ตัวอย่างแผนการสอน
ตารางวิเคราะห์มาตรฐานหลักสูตร
เงินทองของมีค่า
   
   
ข่าวเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
พบแล้ว! เพชรยอดมงกุฎเม์ดที่ 9
ประกาศสุดยอดเยาวชนบนเวที
เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎฯ
ครั้งที่ 1 ทั้ง 4 ช่วงชั้น
   
โครงการแข่งขันตอบปัญหาทาง
การเงิน “เศรษฐศาสตร์เพชร
ยอดมงกุฎ เงินทอง ของมีค่า
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ครั้งที่ 1
   
ข่าวทั่วไป
Download แบบฟอร์มตอบรับชุดสื่อแผนการจัดการเรียนรู้รายชั้นปี "เงินทอง ของมีค่า"New!