ตามที่ หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันกำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงานในอนาคตสำหรับงานด้านการพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ (Professional Education) ภายใต้ธุรกิจหลักทรัพย์ โดยได้จัดแบ่งบทบาทและหน่วยงานผู้รับผิดชอบงานด้าน Professional Education ขึ้นใหม่ ส่งผลทำให้หลายหน่วยงานรวมถึง TSI ต้องมีการปรับบทบาทหน้าที่ให้เป็นไปตามกรอบทิศทางดังกล่าว (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ทิศทางของงานด้าน Professional Education ในอนาคต และบทบาทของ TSI ที่จะเปลี่ยนแปลงไป คลิกที่นี่)  

           โดยการเปลี่ยนแปลงในด้านบริการจัดสอบหลักสูตรผู้ติดต่อผู้ลงทุน อาทิ หลักสูตร Single License หลักสูตร Derivatives License จะเริ่มขึ้นตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะจองรอบสอบหลักสูตร ผู้ติดต่อผู้ลงทุน สามารถติดต่อศูนย์บริการจัดทดสอบ ซึ่งจะมี 2 รายด้วยกัน คือ

   
 
 

www.ati-asco.org

ที่อยู่:       อาคารชุดเลครัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 2
              เลขที่ 195/3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
              เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ส่วนฝึกอบรม  
โทรศัพท์:  0-2264-0909 ต่อ 206-207
e-mail:     training@ati-asco.org

ส่วนทดสอบ 
โทรศัพท์:  0-2264-0909 ต่อ 203-204
โทรสาร:    0-2264-0909 ต่อ 210
e-mail:     examination@ati-asco.org

     
 
 
 
 

www.aimc.or.th

ที่อยู่:        อาคารชุดเลครัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์ 2
               เลขที่ 95/4 ชั้น 3 และ 195/9  ชั้น  8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
               เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์:  0-2264-0900 ต่อ 2
โทรสาร:    0-2264-0904
e-mail:     aimc@ksc.th.com, contact@aimc.or.th

     
   
   
 
 
Copyright © 2000 - 2011, All rights reserved Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand