เกี่ยวกับเราเงินทองของมีค่านักธุรกิจรุ่นเยาว์Critical Thinking Skills for Youth ค่ายเยาวชน
นักเศรษฐศาสตร์รุ่นเยาวเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏบทความเพื่อเยาวชนวิทยากรอาสากิจกรรมพิเศษ


สมัครอบรม สัมมนา ทดสอบ
และ e-Learning
Username
Password
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน
ศึกษาการสมัครสมาชิก
ศึกษาการลงทะเบียนหลักสูตร
วิธีการชำระค่าธรรมเนียม

ค่ายเยาวชน My Money Management

เพื่อสร้างคุณค่าชีวิตสำหรับเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน ทั้งนี้ กิจกรรมค่ายเยาวชนจะเน้นความสนุกสนานและการให้ความรู้ ที่ควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างเยาวชน แนวคิดและเนื้อหาในการจัดทำค่ายเยาวชนจะถูกกำหนดขึ้นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และความจำเป็นในแต่ละปี โดยเน้นการให้ความรู้ทางด้านการเงิน การออม และการลงทุนเป็นหลัก

กลุ่มเป้าหมาย

           จำนวน 100 คน

 1. เยาวชนที่ผ่านการเข้าแข่งขัน “เงินทอง ของมีค่า The Champion ” ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมปลาย
 2. เยาวชนที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “นักธุรกิจรุ่นเยาว์ “ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมปลาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-229-2698 และ 02-229-2739

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางด้าน การจัดการการเงินส่วนบุคคลให้กับเยาวชนไทย
 • เพื่อให้เยาวชนได้รับการพัฒนาความรู้จากโครงการอย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ เอกชน ได้มีส่วนในการจัดการศึกษาให้กับเยาวชน

หลักสูตรในการอบรม

วันแรก : ทัศนศึกษาที่บริษัทหลักทรัพย์พร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องการจัดการการเงิน กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นผู้นำและสามัคคีผ่าน walk rally และเล่นเกมส์ Live and Learn Finance
วันที่สอง : การวางแผนอาชีพ ความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สิน การลงทุนในรูปแบบต่างๆ อาทิ กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ การประกันชีวิต การกู้ยืม ความเสี่ยงและผลตอบแทน ในรูปแบบฐานกิจกรรมการเรียนรู้
วันที่สาม : บรรยายความรู้พิเศษจาก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อ Presentation Skills และกิจกรรมอำลาเพื่อสร้างความประทับใจในการเข้าค่าย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เยาวชนชาย-หญิง ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมปลาย
 2. ต้องเป็นเยาวชนที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “นักธุรกิจรุ่นเยาว์" หรือผ่านการเข้าแข่งขัน “เงินทอง ของมีค่า The Champion ” มาแล้ว
 3. ได้รับความยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
 4. สามารถดูแลและช่วยเหลือตัวเองได้ และสามารถอยู่ค่ายได้ตลอดระยะเวลาการเข้าค่าย

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัครค่ายเยาวชน
 2. สำเนาวุฒิบัตร หลักสูตร “นักธุรกิจรุ่นเยาว์" หรือ การเข้าแข่งขัน “เงินทอง ของมีค่า The Champion"
 3. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมค่ายเยาวชน

ค่าธรรมเนียมค่ายเยาวชน : คนละ 600 บาท (ค่าใช้จ่ายนี้รวม ค่าเอกสาร ค่าพาหนะเดิน-ทางไป-กลับ ค่าอาหารตลอดการเข้าค่าย ค่าที่พัก ค่าประกันอุบัติเหตุ และ VAT แล้ว)

วิธีการสมัคร

สมัครทางโทรสาร (ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิก TSI ก่อน แล้วจึง FAX ใบสมัครค่ายเยาวชนมายังสถาบันฯ >> สมัครสมาชิกใหม่)

 • Download ใบสมัครค่ายเยาวชน
 • กรอกข้อมูลลงในใบสมัครให้ครบถ้วน
 • ชำระค่าธรรมเนียมอบรม (ให้ใช้ใบนำฝากของธนาคาร) โดยโอนเงิน เข้าบัญชี.. ตลาดหลัก-ทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ เลขที่บัญชี 049-3-12800-1
 • หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาส่งใบสมัครค่ายเยาวชน สำเนาวุฒิบัตร หลักสูตร “นักธุรกิจรุ่นเยาว์" หรือ การเข้าแข่งขัน “เงินทอง ของมีค่า The Champion" และหลักฐานการโอนเงิน (ใบนำฝากของธนาคาร) มาทางโทรสาร หมายเลข 0-2654-5280 หรือ 0-2654-5612

การเดินทาง : ขึ้นรถที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมเพรียงกันเวลา 08.00 น.ภาพบรรยากาศ
บรรยากาศปลอดภัยและสนุกสนาน มีกิจกรรมตลอดวัน ทั้งเสริมความรู้และสร้างความบันเทิง ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ พี่ๆทีมงามดูแดอย่างอบอุ่น

ภาพบรรยากาศการเข้าค่าย My Money Management camp

รายละเอียด

อบรมวันที่ : 8-10 ตุลาคม 2552
สถานที่ : ค้างคืน ณ ต่างจังหวัด
(3 วัน 2 คืน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่
1 ส.ค. – 30 ก.ย. 52


 

   
ติดต่อเรา : S-E-T Call Center Tel. 0-2229-2222 | ติดต่อทาง e-mail | เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
Copyright 2004, All rights reserved Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand