เกี่ยวกับเราเงินทองของมีค่านักธุรกิจรุ่นเยาว์Critical Thinking Skills for Youth ค่ายเยาวชน
นักเศรษฐศาสตร์รุ่นเยาวบทความเพื่อเยาวชนวิทยากรอาสากิจกรรมพิเศษ
หลักสูตรระดับมัธยม
  หลักสูตร เงินทองของมีค่า
  โครงการจัดพิมพ์ หนังสือเงินทองของมีค่า


สมัครอบรม สัมมนา ทดสอบ
และ e-Learning
Username
Password
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน
ศึกษาการสมัครสมาชิก
ศึกษาการลงทะเบียนหลักสูตร
วิธีการชำระค่าธรรมเนียม

เงินทองของมีค่า

โครงการหนังสือ "เงินทอง ของมีค่า"

คู่มือสำหรับการจัดการเรียนการสอนการจัดการการเงินส่วนบุคคล Personal Finance กลุ่ม สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยความร่วมมือและประสานงาน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งหมด 4 เล่ม สำหรับการเรียนรู้ใน 4 ช่วงชั้น

- ช่วงชั้นที่ 1 ป.1-3
- ช่วงชั้นที่ 2 ป.4-6
- ช่วงชั้นที่ 3 ม.1-3
- ช่วงชั้นที่ 4 ม.4-6

โดยโครงการนี้เป็นการขยายโอกาส และสนับสนุนให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องการเงิน อย่างทั่วถึงด้วยการจัดการอบรมให้
กับครูผู้สอนและช่วยเหลือให้คำแนะนำรวมทั้ง ส่งเสริมให้เกิดการผลิตสื่อการสอนที่เป็นประโยชน์สำหรับครูต่อไป

เนื้อหาหลักสูตรเงินทองของมีค่า

ความรู้พื้นฐานด้านการเงินให้แก่เยาวชน โดยเป็นส่วนหนึ่งในสาระเศรษฐศาสตร์
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สาระความรู้พื้นฐานด้านการเงินดังกล่าว ประกอบด้วย

1. ความเข้าใจด้านการเงิน (understanding)
จะช่วยให้เยาวชนมีแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเงิน ได้แก่ ธรรมชาติและหน้าที่ของเงิน แนวคิดในการหารายได้และการใช้จ่าย

2. ความสามารถทางการเงิน (competency)
จะเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการการเงินของตน ให้รู้จักใช้อย่างฉลาด และเลือกช่องทางการลงทุนที่เหมาะสม โดยเยาวชนควรมีทักษะที่จะสามารถบอกถึงปัญหาและการแก้ไขปัญหาทางการเงินในชีวิตประจำวันของตนได้ด้วยความมั่นใจ

3. ความรับผิดชอบทางการเงิน (responsibility)
จะช่วยให้เยาวชนตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นและต่อเนื่องกันทั้งในเชิงบวกและเชิงลบด้านการเงิน และสังคม อันจะนำไปสู่การใช้ทรัพยากรของชาติ ด้วยสำนึกในความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การเรียนรู้ดังกล่าว จะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้

  • หลักการในการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล ทั้งในเรื่องการบริโภค การออม และการลงทุน
  • รู้จักและเข้าใจข้อดี ข้อเสีย และรู้จักเลือกใช้ และบริหารจัดการแหล่งเงินทุนประเภทต่างๆ อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
  • มีทักษะและเข้าใจในความถนัด ความสามารถของตนเอง รวมถึงการแสวงหาโอกาสและใช้โอกาสอย่างเหมาะสมในงานอาชีพสาขาต่างๆ
  • รู้จักการทำมาค้าขายและดำเนินธุรกิจ
  • เข้าใจระบบเศรษฐกิจและธุรกรรมระหว่างประเทศอย่างสังเขป
  • มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมตามความเหมาะสม

 

เอกสารประกอบการอบรม
ช่วงชั้นที่ 1-2
โดยคุณวีระพล บดีรัฐ

Introduction
ค่าของเงิน
การหารายได้และอาชีพสุจริต
การบริโภค
การวางแผนการใช้เงิน
ธนาคารและบริการของธนาคาร
เงินในรูปแบบอื่นๆ
เศรษฐศาสตร์ใกล้ตัว
การออมและการลงทุน

ช่วงชั้นที่ 3
โดยคุณกรุณา อักษราวุธ

concept เทคนิคการสอน
" เงินทอง ของมีค่า"

บริการธนาคาร
งบประมาณ
ผู้ประกอบการ
การลงทุน
เป้าหมายชีวิต
ให้เงินทำงานให้เรา
ความเสี่ยงและการประกันภัย

ช่วงชั้นที่ 4
โดยคุณอนิศา เซ็นนันท์

ผู้บริโภคผู้รอบรู้1
ผู้บริโภคผู้รอบรู้2
อำนาจซื้อและอัตราแลกเปลี่ยน1
อำนาจซื้อและอัตราแลกเปลี่ยน2
การบริโภคและการใช้จ่าย
สินเชื่อและการบริหารเงิน
บ้าน รถ ซื้อหรือเช่า1
บ้าน รถ ซื้อหรือเช่า2

การจัดการเรียนการสอนในเรื่องเศรษฐกิจและการเงินเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเข้าใจยาก จึงจำเป็นต้องใช้วิธีการสอนรูปแบบใหม่ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ อยากเรียนรู้ด้วยความสนุกอันจะนำไปสู่ความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริง การเรียนโดยใช้กิจกรรมประกอบ (Activities Base) เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่ามีความเหมาะสมกับ การเรียนการสอนในเนื้อหาสาระดังกล่าว ในการนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการศึกษาให้แก่เยาวชนด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ การเงิน การลงทุน และการวางแผนอาชีพในอนาคต ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จึงได้ร่วมกับสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนด้วยการถ่ายทอดความรู้ทางเศรษฐกิจและการเงินผ่านหนังสือเล่มนี้
   
ติดต่อเรา : S-E-T Call Center Tel. 0-2229-2222 | ติดต่อทาง e-mail | เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
Copyright 2004, All rights reserved Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand