Banner20140701_FinancialPlanning
ตลท. ร่วมกับพันธมิตร จัด YFS 2014 เวทีแจ้งเกิดนักการเงินรุ่นใหม่ ต่อเนื่องปีที่ 12
Print this page Print this page  | Send to friend Send to friend

ตลท. ร่วมกับพันธมิตร จัด YFS 2014 เวทีแจ้งเกิดนักการเงินรุ่นใหม่ ต่อเนื่องปีที่ 12

ตลท. ร่วมกับ TFEX เมืองไทยประกันชีวิต ปตท. และ ธนาคารกสิกรไทย พร้อมองค์กรพันธมิตรในตลาดทุน จัดโครงการ
Young Financial Star Competition หรือ YFS เวทีที่ฝึกฝน และพัฒนาศักยภาพของเยาวชนระดับอุดมศึกษา สู่ความเป็นเลิศทางด้านการเงินและการลงทุน รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมก้าวสู่การเป็นบุคลากรในตลาดทุนอย่างมีคุณภาพ สร้างความเติบโต
อย่างยั่งยืนให้กับตลาดทุนไทย ตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมา โดยปีที่ 12 นี้ได้แจ้งเกิดสุดยอดนักการเงินรุ่นใหม่ในแต่ละสาย
จากผู้สมัครแข่งขันทั่วประเทศกว่า 5,000 คน พร้อมรับทุนการศึกษา ทุนศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ รวมมูลค่ารางวัลกว่า
5 ล้านบาท โดยมี นายฉัตรชัย งามวิภาส จาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ธรรมศาสตร์ คว้ารางวัล SET Investment Star
ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการลงทุน นายเอกรินทร์ ศุภชวโรจน์ จาก คณะเศรษฐศาสตร์  ธรรมศาสตร์ คว้ารางวัล K - Expert Star ที่สุดแห่ง
ผู้เชี่ยวชาญการเงิน นายวรธน วรนิทัศน์ จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ คว้ารางวัล Muang Thai Insurance Star ที่สุดแห่ง
นักวางแผนประกันชีวิต พร้อมประกาศ 2 ทีม ที่คว้ารางวัล PTT CSR Star Team ที่สุดแห่งนักการเงินรุ่นใหม่หัวใจ CSR และ TFEX Derivatives Star Team ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญอนุพันธ์รุ่นใหม่

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวว่า โครงการ Young Financial Star Competition หรือ YFS เป็นโครงการที่ ตลท. ได้ทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรในตลาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 12 ด้วยเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ของ ตลท. และองค์กรพันธมิตรทุกแห่งที่เล็งเห็นความสำคัญของการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางการเงินที่ดี รวมทั้งความความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่เยาวชนระดับอุดมศึกษา เพื่อก้าวสู่การเป็น “บุคลากรตลาดทุนคุณภาพ” ซึ่งเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการ YFS จะสร้างและพัฒนาบุคลากร ของตลาดทุนไทยให้มีความรู้ด้านการเงินและการลงทุนที่ถูกต้อง ทันสมัย
ทัดเทียมมาตรฐานสากล สามารถแข่งขันกับตลาดทุนในภูมิภาคและตลาดทุนโลกได้

ตลอด 11 ปีที่ผ่านมา โครงการ Young Financial Star Competition หรือ YFS มีการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่
ตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง มีเยาวชนร่วมโครงการ YFS แล้วกว่า 45,000 คน ขณะที่ YFS 2014 มีนิสิต นักศึกษาสมัครเข้าร่วมแข่งขันกว่า 5,000 คน จากกว่า 90 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยในปีนี้มีผู้เข้ารอบคัดเลือกจำนวน 325 คน จาก 38 มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการอบรมด้านวิชาชีพอย่างเข้มข้น มีผู้ที่สอบผ่านหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ จำนวน 210 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 73.43 จากผู้เข้าทดสอบจำนวน 286 คน และมีผู้ที่สอบผ่านหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จำนวน 166  คน หรือคิดเป็นร้อยละ 58.66 จากผู้เข้าทดสอบจำนวน 283 คน ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายจำนวน 55 คน จะได้รับทุนอบรมและทดสอบ
หลักสูตร CISA สำหรับวิชาชีพนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหลักสูตร CFP สำหรับวิชาชีพนักวางแผนทางการเงินอีกด้วย

YFS 2014 จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ ตลท. ร่วมกับ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยมูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน สมาคมนักวางแผนการเงินไทยและสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย       

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา โดยผู้ชนะเลิศที่เป็นสุดยอดนักการเงินรุ่นใหม่ ในแต่ละ สายของ YFS 2014 ได้แก่

• นายฉัตรชัย งามวิภาส จาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คว้ารางวัล SET Investment Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการลงทุน
• นายเอกรินทร์ ศุภชวโรจน์ จาก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คว้ารางวัล K - Expert Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการเงิน
• นายวรธน วรนิทัศน์ จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คว้ารางวัล Muang Thai Insurance Star ที่สุดแห่งนักวางแผนประกันชีวิต
• ทีมสีชมพู โครงการ “โมกมาตรฐาน 4” โดยสมาชิกในทีมประกอบด้วย
   o นายฉัตรชัย งามวิภาส  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   o นายเอกรินทร์ ศุภชวโรจน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   o นายภาณุทัต มณีมาโรจน์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   o น.ส.หทัยรัตน์ เวทปัญญาวงศ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คว้ารางวัล PTT CSR Star Team ที่สุดแห่งนักการเงินรุ่นใหม่หัวใจ CSR
• ทีมสีส้ม โดยสมาชิกในทีมประกอบด้วย
   o นายดิศวรนันท์ เล่นไพศาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   o นายธนวัฒน์ ชิ้นปิ่นเกลียว คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   o นายภูวิศ อนันตโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   o นายศิวกร ไพบูลย์รัตนากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   o น.ส.กมลรัตน์ อร่ามวิทยานุกูล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คว้ารางวัล TFEX Derivatives Star Team ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญอนุพันธ์รุ่นใหม่

ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศจะได้รับรางวัลทุนการศึกษา ทุนศึกษาดูงานด้านการเงินทั้งในและต่างประเทศ ทุนอบรมและทดสอบจาก
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลท. สมาคมนักวางแผนการเงินไทย และสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรจากโครงการ รวมมูลค่ารางวัลทั้งโครงการกว่า 5 ล้านบาท ผู้สนใจสามารถติดตามผลการแข่งขันได้ที่
www.tsi-thailand.org/yfs  26 ส.ค. 57 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบตำราด้านตลาดทุนแก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Print this page Print this page  | Send to friend Send to friend

26 ส.ค. 57 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบตำราด้านตลาดทุนแก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปิยาภรณ์ ครองจันทร์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย มอบตำราด้านตลาดทุนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ แก่นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งพร้อมให้บริการแล้วที่
สำนักวิทยบริการ ชั้น 2 พร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการเงินและการลงทุน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
เป็นจำนวนมาก

 

21 ส.ค. 57 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบตำราด้านตลาดทุนแก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
Print this page Print this page  | Send to friend Send to friend

21 ส.ค. 57 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบตำราด้านตลาดทุนแก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบตำราด้านตลาดทุนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ แก่ รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการเงินและการลงทุน ภายใต้โครงการสนับสนุนตำราด้านตลาดทุนแก่มหาวิทยาลัย
ทั่วประเทศของ ตลท. พร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการเงินและการลงทุนแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวไปสู่ตลาดทุนในยุค AEC


 

28 ส.ค. 57 ตลท. มอบตำราด้านตลาดทุนแก่ ม.สยาม
Print this page Print this page  | Send to friend Send to friend

28 ส.ค. 57 ตลท. มอบตำราด้านตลาดทุนแก่ ม.สยาม

ชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบตำราด้านตลาดทุนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
แก่ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม เพิ่มพูนความรู้ด้านการเงินและการลงทุนให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการสนับสนุนตำราด้านตลาดทุนแก่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศของ ตลท. พร้อมกันนี้
ยังร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่อง “นวัตกรรมทางธุรกิจกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
ณ ห้องออดิธอเรียม ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีนักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงาน
เป็นจำนวนมาก

 

หนังสือดีด้านตลาดทุน
Print this page Print this page  | Send to friend Send to friend
Web_SETCorner.png
 
   
  
  
  
  
 
 
 

พบกับชุดหนังสือและตำราด้านตลาดทุนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนกว่า 59 ปก ที่ครอบคลุมไปด้วยเนื้อหาด้านการเงินและการลงทุน

 
5 ก.ย. 57
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบตำราด้านตลาดทุน
แก่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)
 
3 ก.ย. 57
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบตำราด้านตลาดทุน
แก่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 
28 ส.ค. 57
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบตำราด้านตลาดทุน
แก่มหาวิทยาลัยสยาม

 
26 ส.ค. 57
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบตำราด้านตลาดทุน
แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 


21 ส.ค. 57

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบตำราด้านตลาดทุน
แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

   
 

<<Previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | Next>>

ผลลัพธ์ 1 - 9 จาก 2056
Banner20140318_TSIonYouTube_footer
+ วางแผนเงินออม
+ วางแผนใช้จ่ายเงิน
+ วางแผนหนี้สิน


+ วางแผนประกัน
+ วางแผนเกษียณ


+ วางแผนลงทุน
+ วางแผนภาษี


+ วางแผนมรดก


+ กำหนดเป้าหมายการลงทุน


+ 6 ขั้นตอนซื้อขายอย่างเซียน
+ วีธีเลือกโบรกเกอร์


+ หุ้น
+ กองทุนรวม
+ LTF & RMF
+ ETF
+ ฟิวเจอร์ / ออปชั่น
+ บทความผู้ประกอบวิชาชีพ
+ เส้นทางอาชีพสู่ตลาดทุน
+ Job Oppotunity
+ ปฏิทินกิจกรรมประจำปี
+ กิจกรรมเด่นประจำเดือน+ บทเรียนออนไลน์
    TSI e-Learning

+ สัมมนาออนไลน์
    TSI Online Seminar

+ เกร็ดความรู้การลงทุนออนไลน์
    TSI on Youtube+ กิจกรรมเยาวชน / ครู
+ กิจกรรมมหาวิทยาลัย
+ กิจกรรมผู้ลงทุน
+ กิจกรรมผู้ประกอบวิชาชีพหน้าหลัก | เกี่ยวกับ TSI | Newsletter | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์


ติดต่อเรา : S-E-T Call Center Tel. 0-2229-2222 | ติดต่อทาง e-mail | เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

Copyright © 2000 - 2014, All rights reserved Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand