Banner20140718_YourFirstStock
ทางเลือกในการบริหารเงินออมก้อนสุดท้ายเมื่อเกษียณอายุ (2)
Print this page Print this page  | Send to friend Send to friend
save_32.png Download บทความ


หลักการบริหารการเงินฉบับย่อสำหรับการลงทุนในบริษัทจดทะเบียน
Print this page Print this page  | Send to friend Send to friend
save_32.png Download บทความ


IS106: กรองงบหุ้นเด็ด ด้วยเคล็ดวิชาเซียน
Print this page Print this page  | Send to friend Send to friend

มั่งคั่งด้วย "หุ้น"
เรียนรู้ลักษณะพื้นฐานของหุ้น ช่องทางการซื้อขาย การวิเคราะห์หุ้นด้วย
ปัจจัยพื้นฐาน ฝึกอ่านงบการเงิน และประเมินมูลค่าหุ้น เพื่อคัดเลือกหุ้นดี
เข้าสู่พอร์ตลงทุน พร้อมเรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค
เพื่อจับจังหวะลงทุน

พื้นฐานเรื่องหุ้น


IS106: กรองงบหุ้นเด็ด ด้วยเคล็ดวิชาเซียน
(How to Scan Financial Statement)เรียนรู้เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น ตลอดจนฝึกปฏิบัติเพื่อค้นหา
หุ้นคุณค่าที่น่าสนใจลงทุนด้วยตนเองผ่าน SETSMART

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
- นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจจะเริ่มลงทุน
- ผู้ที่ลงทุนแล้ว และต้องการมีพื้นฐานการลงทุนที่ดี

ระดับเนื้อหา
ระดับต้น

หลักสูตรที่ควรเข้าอบรมในเบื้องต้น

- พื้นฐานการลงทุนในหุ้น

- พื้นฐานการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

- พื้นฐานการวิเคราะห์งบการเงิน


รายละเอียดการสัมมนา

เนื้อหาหลักสูตร
จำนวนชั่วโมง
1. เคล็ดวิชาดรรชนีทลายภูผา : ค้นหาหุ้นดีราคาถูก
ผ่านงบการเงินตามสไตล์ VI
0.5
2. เคล็ดวิชากระบี่ผ่าชลธี : ผ่างบการเงิน เจาะลึกหุ้นเด็ด
1.5
3. เคล็ดวิชาอินทรีย์เหินหาว : ค้นหาหุ้น Good Companies แบบ VI จากอุตสาหกรรมต่างๆ
1.0
รวมจำนวนชั่วโมงทั้งสิ้น
3.0
**ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา
หลักสูตรหรือรายละเอียดการอบรมตามความเหมาะสมรายละเอียดการรับวุฒิบัตร
- เข้าสัมมนาไม่ต่ำกว่า 80% ของเวลาสัมมนาทั้งหมด

วิธีการขอรับวุฒิบัตร

พิมพ์ผ่านระบบ TSI e-Certificate 
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่านที่ต้องการขอรับวุฒิบัตร TSI จัดทำระบบ
TSI e-Certificate ให้ท่านสามารถพิมพ์วุฒิบัตรได้ด้วยตนเอง ด้วยวิธีที่ไม่ยุ่งยาก
โดยท่านสามารถปฏิบัติได้ตามคู่มือนี้ >>คู่มือการใช้งาน TSI e-Certificate

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
S-E-T Call Center โทร. 0-2229-2222
e-Mail:

รายละเอียดการสัมมนา

ครั้งที่ 1
วันอบรม: ส. 7 มี.ค. 58 Live!
เวลา: 13.00 - 16.00 น.
สถานที่: จะแจ้งให้ทราบต่อไป
รับสมัครจำนวน: 400 ท่าน
ค่าธรรมเนียม: ฟรี
ระยะเวลาลงทะเบียน:
20 พ.ย. 57 - 1 มี.ค. 58
วิทยากร:
จะแจ้งให้ทราบต่อไป
ครั้งที่ 2
วันอบรม: ส. 1 ส.ค. 58
เวลา: 13.00 - 16.00 น.
สถานที่: หอประชุม
ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
รับสมัครจำนวน: 400 ท่าน
ค่าธรรมเนียม: ฟรี
ระยะเวลาลงทะเบียน:
จะแจ้งให้ทราบต่อไป
วิทยากร:
จะแจ้งให้ทราบต่อไป

หมายเหตุ:
Live! =ถ่ายทอดสดผ่าน
ช่องทางสัมมนาออนไลน์

 
 
TP303: การวิเคราะห์ปัจจัยเทคนิค 3
Print this page Print this page  | Send to friend Send to friend

นักลงทุนมือโปร
ฝึกวิเคราะห์อย่างเซียน เรียนสูตรเด็ดการลงทุน

Turn Pro Package 3: วิเคราะห์เทคนิคอย่างมืออาชีพ


TP303: 
การวิเคราะห์ปัจจัยเทคนิค 3 (Technical Analysis 3)

เรียนรู้หลักการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค อาทิ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
(Moving Average) และ Relative Strength Index (RSI) เป็นต้น ตลอดจนเทคนิคการกำหนดจุดซื้อจุดขาย การวัดราคาเป้าหมาย และการหาจุดกลับตัว พร้อมลงมือ
ฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษา

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
- ผู้ที่มีประสบการณ์ในการลงทุน 0 - 2 ปี
-
ผู้ที่ต้องการเริ่มลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
- ผู้ที่ต้องการมีพื้นฐานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการลงทุนที่ดี


ระดับเนื้อหา
ระดับกลาง

หลักสูตรแนะนำที่ควรมีความรู้ก่อนเข้าอบรม
- ครบเครื่องเรื่องลงทุน... ฉบับผู้ลงทุนมือใหม่
- พื้นฐานการลงทุนในหุ้น

- พื้นฐานการวิเคราะห์ปัจจัยเทคนิค
- การวิเคราะห์ปัจจัยเทคนิค 1
- การวิเคราะห์ปัจจัยเทคนิค 2

รายละเอียดการอบรม
เนื้อหาหลักสูตร
จำนวนชั่วโมง
1. หลักการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.0
2. เทคนิคการกำหนดจุดซื้อจุดขาย ราคาเป้าหมาย และจุดกลับตัว
3.0
3. กลยุทธ์การบริหารพอร์ตด้วยเครื่องมือทางเทคนิค
3.0
4. กรณีศึกษา: กลยุทธ์การลงทุนด้วยปัจจัยเทคนิค        
3.0
รวมจำนวนชั่วโมงทั้งสิ้น
12.0

**ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
เนื้อหาหลักสูตรหรือรายละเอียดการอบรมตามความเหมาะสม


ค่าธรรมเนียมการอบรม : 4,500 บาท

รายละเอียดการอบรม

ครั้งที่ 1
วันอบรม:
ส. 28 - อา. 29 มี.ค. 58
เวลา: 09.00 - 16.00 น.
สถานที่: จะแจ้งให้ทราบต่อไป
รับสมัครจำนวน: ไม่เปิดเป็น
รายหลักสูตร (ต้องลงทะเบียนแบบ Full Package ทั้งกลุ่ม
หลักสูตร Turn Pro 3)
ระยะเวลาลงทะเบียน:
20 พ.ย. 57 - 22 มี.ค. 58
วิทยากร:
จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ครั้งที่ 2
วันอบรม:
ส. 25 - อา. 26 ก.ค. 58
เวลา: 09.00 - 16.00 น.
สถานที่: จะแจ้งให้ทราบต่อไป
รับสมัครจำนวน: ไม่เปิดเป็น
รายหลักสูตร (ต้องลงทะเบียนแบบ Full Package ทั้งกลุ่ม
หลักสูตร Turn Pro 3)
ระยะเวลาลงทะเบียน:
จะแจ้งให้ทราบต่อไป
วิทยากร:
จะแจ้งให้ทราบต่อไป

รายละเอียดการรับวุฒิบัตร
1. เข้าอบรมไม่ต่ำกว่า 80%
ของเวลาอบรมทั้งหมด
2. สามารถรับวุฒิบัตรได้
หลังการอบรมในวันสุดท้าย

หมายเหตุ: ในกรณีที่
ไม่สามารถรับวุฒิบัตรได้ใน
วันอบรม ท่านสามารถมารับได้ภายหลัง โดยติดต่อรับที่ TSI
ชั้น 10 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

หมายเหตุ:
 
 
ตลท. จับมือ KOFIA เกาหลี ขยายพันธมิตรแลกเปลี่ยนความรู้ตลาดทุน
Print this page Print this page  | Send to friend Send to friend

ตลท. จับมือ KOFIA เกาหลี ขยายพันธมิตรแลกเปลี่ยนความรู้ตลาดทุน

 ตลท. เดินหน้าจับมือพันธมิตรระดับสากลเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ Korea Financial Investment Association (KOFIA) แห่งสาธารณรัฐเกาหลี เสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจตลาดทุนของ
ทั้ง 2 ประเทศ นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวว่า องค์ความรู้ด้านตลาดทุนเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาความแข็งแกร่งให้ตลาดทุนเติบโตได้อย่างยั่งยืน ตลท. จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมมือกับ Korea Financial Investment Association (KOFIA) ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่ทำหน้าที่กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนของเกาหลี รวมทั้งการคุ้มครองผู้ลงทุน และอีกบทบาทหน้าที่สำคัญของ KOFIA คือ การส่งเสริมความรู้การลงทุนแก่ผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจ
หลักทรัพย์และผู้ลงทุน “การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ผ่านการแบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรการอบรมความรู้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพใน
ตลาดทุนและผู้ลงทุน การแลกเปลี่ยนบุคลากรผ่านการศึกษาดูงานและการปฏิบัติงานจริง ตลท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือนี้จะช่วยต่อยอดและเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านตลาดทุนเพื่อนำไปขับเคลื่อนงานพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและการลงทุนของ ตลท.
แก่ผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ รวมถึงผู้ลงทุนบุคคลของไทยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเกาหลีนับเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ลงทุนบุคคลเป็นจำนวนมาก ราว 5 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วนถึง 10% ของจำนวนประชากร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว และเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสององค์กรต่อไป โดยบันทึกความร่วมมือดังกล่าว มีระยะเวลา 5 ปี
เริ่มตั้งแต่ปี 2557-2562” นางเกศรา กล่าว

นายจง ซู ปาร์ค (Jong Soo Park) ประธานกรรมการ Korea Financial Investment Association (KOFIA) กล่าวว่า KOFIA
มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับ ตลท. ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการผสานความร่วมมือ ซึ่งจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
ทั้งสองแห่งให้แข็งแกร่งยิ่งๆ ขึ้นไป โดยการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นการวางรากฐานเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจระหว่างกันของทั้งสองประเทศ และเป็นโอกาสอันดีที่จะได้พัฒนาการสร้างเครือข่ายและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจแก่บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทจดทะเบียนของทั้งสองประเทศในอนาคต

 


<<Previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | Next>>

ผลลัพธ์ 1 - 9 จาก 2080
Banner20141119_Classroom_footer
+ วางแผนเงินออม
+ วางแผนใช้จ่ายเงิน
+ วางแผนหนี้สิน


+ วางแผนประกัน
+ วางแผนเกษียณ


+ วางแผนลงทุน
+ วางแผนภาษี


+ วางแผนมรดก


+ กำหนดเป้าหมายการลงทุน


+ 6 ขั้นตอนซื้อขายอย่างเซียน
+ วีธีเลือกโบรกเกอร์

+ หุ้น
+ กองทุนรวม
+ LTF & RMF
+ ETF
+ ฟิวเจอร์ส / ออปชั่น
+ บทความผู้ประกอบวิชาชีพ
+ เส้นทางอาชีพสู่ตลาดทุน
+ Job Oppotunity
+ ปฏิทินกิจกรรมประจำปี
+ กิจกรรมเด่นประจำเดือน+ บทเรียนออนไลน์
    TSI e-Learning

+ สัมมนาออนไลน์
    TSI Online Seminar

+ เกร็ดความรู้การลงทุนออนไลน์
    TSI on Youtube+ กิจกรรมเยาวชน / ครู
+ กิจกรรมมหาวิทยาลัย
+ กิจกรรมผู้ลงทุน
+ กิจกรรมผู้ประกอบวิชาชีพหน้าหลัก | เกี่ยวกับ TSI | Newsletter | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์


ติดต่อเรา : S-E-T Call Center Tel. 0-2229-2222 | ติดต่อทาง e-mail | เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

Copyright © 2000 - 2014, All rights reserved Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand