Banner20150212_OppDay
Print this page Print this page  | Send to friend Send to friend

นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ คว้าถ้วยพระราชทานฯ การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎฯ ครั้งที่ 3

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับองค์กรรัฐและเอกชน ปูพื้นความรู้เศรษฐศาสตร์ การบริหารการเงินส่วนบุคคล และหลักเศรษฐกิจพอเพียงแก่เยาวชนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จัดการแข่งขัน เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ:
เงินทอง ของมีค่า และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษามูลค่า รวมกว่า 1
,000,000 บาท

การแข่งขัน “เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ: เงินทอง ของมีค่า และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่กระตุ้นให้
เยาวชนไทยใส่ใจเรียนรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ และการบริหารเงินส่วนบุคคลซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญสำหรับเยาวชนทุกคน เพื่อเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการวางรากฐานเศรษฐกิจที่เข้มแข็งให้แก่ประเทศอีกด้วย โดยปีนี้มีเยาวชนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสมัครแข่งขันจำนวน 2
,331 คน จาก 809 โรงเรียนทั่วประเทศ เพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้ว 12%

การแข่งขันในปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เนื่องในโอกาสพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา
84 พรรษา โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการ “ตามรอยเท้าพ่อสู่ความพอเพียง” การแสดงปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดย ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และการเพิ่มรางวัลทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนเพิ่มขึ้นอีกระดับชั้นละ 84 ทุน รวมเป็น ระดับชั้นละ 134 ทุน นอกจากนี้ รางวัลสูงสุดในการแข่งขันครั้งนี้คือถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี สำหรับนักเรียน
ผู้ชนะเลิศในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สุดยอดเยาวชนบนเวที
เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ: เงินทอง ของมีค่า และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในปีนี้ได้แก่

ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 ป.3)                 

ด.ญ. เกิดศิริ  สมพงษ์                   โรงเรียนอนุบาลราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 ป.6)

ด.ญ. ศศิกานต์  อุศรัตนิวาส            โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา  กรุงเทพมหานคร

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 ม.3)      

ด.ญ. กัณฐิกา  อ่อนแก้ว                โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 ม.6)   

นายธีร์ มีนสุข                             โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  จังหวัดนครปฐม

โดยเยาวชนผู้ชนะเลิศในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และระดับอื่นๆ ได้รับโล่เกียรติคุณการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ: เงินทอง ของมีค่า และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ 3 โดยมีพระเทพภาวนาวิกรม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร และประธานมูลนิธิร่มฉัตร เป็นประธานมอบรางวัล ซึ่งผู้ชนะเลิศในทุกระดับจะได้รับเหรียญทองคำแท้ ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท พร้อมสื่อการเรียนรู้จากตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับเยาวชนและครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายที่สอบได้คะแนนสูงสุด 50 อันดับแรก ได้รับรางวัลพิเศษจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกิจกรรม SET Junior Financial Club เดือนตุลาคมอีกด้วย นอกจากนี้ ในแต่ละระดับชั้นยังมีรางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน รองชนะเลิศเหรียญทองแดง รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ รางวัลชมเชย และรางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รวมระดับชั้นละ  134 รางวัล รวมมูลค่ารางวัลกว่า 1,000,000 บาท

โครงการแข่งขันครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์กรรัฐและเอกชน ได้แก่ มูลนิธิร่มฉัตร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคม
ประกันชีวิตไทย โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาและเยาวชน (สพศ.) สำนักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด ในพระราชูปถัมภ์ และศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (
TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้สนใจสามารถติดตามผลการแข่งขันได้ที่
www.tsi-thailand.org

 



























Banner20141119_Classroom_footer




+ วางแผนเงินออม
+ วางแผนใช้จ่ายเงิน
+ วางแผนหนี้สิน


+ วางแผนประกัน
+ วางแผนเกษียณ


+ วางแผนลงทุน
+ วางแผนภาษี


+ วางแผนมรดก


+ กำหนดเป้าหมายการลงทุน


+ 6 ขั้นตอนซื้อขายอย่างเซียน
+ วีธีเลือกโบรกเกอร์

+ หุ้น
+ กองทุนรวม
+ LTF & RMF
+ ETF
+ ฟิวเจอร์ส / ออปชั่น




+ บทความผู้ประกอบวิชาชีพ
+ เส้นทางอาชีพสู่ตลาดทุน
+ Job Oppotunity




+ ปฏิทินกิจกรรมประจำปี
+ กิจกรรมเด่นประจำเดือน



+ บทเรียนออนไลน์
    TSI e-Learning

+ สัมมนาออนไลน์
    TSI Online Seminar

+ เกร็ดความรู้การลงทุนออนไลน์
    TSI on Youtube



+ กิจกรรมเยาวชน / ครู
+ กิจกรรมมหาวิทยาลัย
+ กิจกรรมผู้ลงทุน
+ กิจกรรมผู้ประกอบวิชาชีพ



หน้าหลัก | เกี่ยวกับ TSI | Newsletter | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์


ติดต่อเรา : S-E-T Call Center Tel. 0-2229-2222 | ติดต่อทาง e-mail | เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

Copyright © 2000 - 2015, All rights reserved Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand