Banner20141120_InvestmentVSLove
Print this page Print this page  | Send to friend Send to friend
  
 


MAI : MARKET FOR ALTERNATIVE INVESTMENT
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ

mai ย่อมาจาก Market for Alternative Investment เป็นชื่อของ "ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ" ซึ่งเป็นตลาดรองอีกแห่งหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนระยะยาวให้แก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ถือเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สนับสนุนการร่วมลงทุนของธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) และเอื้ออำนวยการแปลงสภาพจากหนี้เป็นทุนระหว่างสถาบันการเงิน หรือผู้ร่วมทุนรายใหม่ และลูกหนี้ ขณะเดียวกัน ยังช่วยเพิ่มสินค้าใหม่ให้เป็นทางเลือกในการลงทุนและกระจายความเสี่ยงให้แก่ผู้ลงทุนอีกด้วย ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอเริ่มเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่
17 กันยายน 2544


MAIN BOARD
กระดานหลัก

เป็นกระดานสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีปริมาณหรือจำนวนหุ้นที่ตรงตามหน่วยการซื้อขาย (Board Lot) โดยคำสั่งซื้อ/ขาย หลักทรัพย์บนกระดานหลักจะต้องระบุปริมาณหุ้นที่สั่งซื้อหรือสั่งขาย เป็นจำนวนตั้งแต่ 1 หน่วยการซื้อขาย (Board Lot) หรือมากกว่า ซึ่งจะต้องเป็นจำนวนทวีคูณของ Board Lot เช่น 2, 3, 4 Board Lots เป็นต้น


MANIPULATION
การปั่นหุ้น

เป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เพื่อสร้างสภาพการซื้อขายให้ผิดไปจากภาวะที่เป็นจริง โดยเจตนาให้ผู้อื่นซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยความเข้าใจผิด การปั่นหุ้นถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535


MARGIN ACCOUNT
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์โดยวางหลักประกัน

บัญชีเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยการกู้ยืมเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ เพื่อการขายชอร์ต (Short Sell) ในการเปิดบัญชี Margin Account ลูกค้าจะต้องนำเงินหรือหลักทรัพย์จำนวนหนึ่งมาวางไว้กับบริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกัน โดยมูลค่าของหลักประกันที่นำมาวาง
เมื่อเทียบกับวงเงินที่จะซื้อหุ้นหรือที่จะขายชอร์ต ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin Rate) ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด


MARKET CAPITALIZATION
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

เรียกกันสั้นๆ ว่า Market Cap หมายถึง มูลค่าตามราคาตลาดโดยรวมของหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งเป็นค่าที่คำนวณจากการนำราคาปิดของหลักทรัพย์จดทะเบียน คูณกับจำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียน ปัจจุบัน การคำนวณมูลค่าตามราคาตลาดรวมของหลักทรัพย์จดทะเบียน ครอบคลุมหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ และ
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (วอร์แรนท์) โดยมีสูตรการคำนวณ ดังนี้

ราคาปิดของหุ้น x ปริมาณหุ้นจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ

ไม่รวมหลักทรัพย์ Foreign เนื่องจากจะมีค่าเท่ากับหุ้นสามัญ


MARKET
MAKER
ผู้สร้างสภาพคล่อง

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ทำหน้าที่ดูแลสภาพคล่องของหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งให้มีการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง ในการทำหน้าที่เป็น Market Maker
หลักทรัพย์ใด บริษัทหลักทรัพย์จะต้องส่งทั้งคำสั่งซื้อและคำสั่งขายหลักทรัพย์นั้นในขณะเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ลงทุนที่ต้องการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าวจะสามารถกระทำได้เสมอ ทั้งนี้ ผู้ดูแลสภาพคล่องจะต้องไม่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่ตนเป็นผู้ดูแลอยู่เพื่อบัญชีบริษัทในระยะเวลาที่ตลาดหักทรัพย์ฯ กำหนดด้วย


MARKET PRICE
ราคาตลาด

ราคาของหลักทรัพย์ใดๆ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกิดจากการซื้อขายครั้งล่าสุด เป็นราคาที่สะท้อนถึงความต้องการซื้อและความต้องการขายจากผู้ลงทุนโดยรวมในขณะนั้น

  


Banner20141119_Classroom_footer
+ วางแผนเงินออม
+ วางแผนใช้จ่ายเงิน
+ วางแผนหนี้สิน


+ วางแผนประกัน
+ วางแผนเกษียณ


+ วางแผนลงทุน
+ วางแผนภาษี


+ วางแผนมรดก


+ กำหนดเป้าหมายการลงทุน


+ 6 ขั้นตอนซื้อขายอย่างเซียน
+ วีธีเลือกโบรกเกอร์

+ หุ้น
+ กองทุนรวม
+ LTF & RMF
+ ETF
+ ฟิวเจอร์ส / ออปชั่น
+ บทความผู้ประกอบวิชาชีพ
+ เส้นทางอาชีพสู่ตลาดทุน
+ Job Oppotunity
+ ปฏิทินกิจกรรมประจำปี
+ กิจกรรมเด่นประจำเดือน+ บทเรียนออนไลน์
    TSI e-Learning

+ สัมมนาออนไลน์
    TSI Online Seminar

+ เกร็ดความรู้การลงทุนออนไลน์
    TSI on Youtube+ กิจกรรมเยาวชน / ครู
+ กิจกรรมมหาวิทยาลัย
+ กิจกรรมผู้ลงทุน
+ กิจกรรมผู้ประกอบวิชาชีพหน้าหลัก | เกี่ยวกับ TSI | Newsletter | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์


ติดต่อเรา : S-E-T Call Center Tel. 0-2229-2222 | ติดต่อทาง e-mail | เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

Copyright © 2000 - 2015, All rights reserved Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand