Banner20140820_DerivatvesOnline
สำนักงานศาลยุติธรรม
Print this page Print this page  | Send to friend Send to friend

 

 

Image

Image

 

บันทึกข้อตกลง
 โครงการส่งเสริมการเรียน e-Learning เพื่อองค์กรธุรกิจ หน่วยงานราชการ และ สถาบันการศึกษา
บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่  26 กุมภาพันธ์  2551 ณ สำนักงานศาลยุติธรรม โดยและระหว่าง

(1)  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย นางภัทรียา เบญจพลชัย ตั้งอยู่ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (“ตลาดหลักทรัพย์”) ฝ่ายหนึ่ง กับ
(2) สำนักงานศาลยุติธรรม โดย นายพินิจ สุเสารัจ ตั้งอยู่ อาคารศาลอาญา เขตจตุจักร กทม.10900 (“องค์กร”) อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่
(ก) ตลาดหลักทรัพย์ ตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความรู้ด้านการเงินและการลงทุน ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรธุรกิจในปัจจุบัน ประกอบกับในปัจจุบันองค์กรธุรกิจได้พัฒนาไปตามกระแสโลกาภิวัตน์  ความรู้ด้านการเงินและการลงทุน จึงเป็นข้อมูลสำคัญกับพนักงานทุกคนในองค์กรธุรกิจ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนทางการเงินและการพิจารณาตัดสินใจลงทุน ซึ่งทำให้ผู้ต้องการความรู้และข้อมูลดังกล่าวมีจำนวนมากขึ้นและกระจายอยู่ในทุกภาคธุรกิจ
(ข) ตลาดหลักทรัพย์ ได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียน e-Learning (“โครงการ”) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานด้านการลงทุนแก่บุคลากรขององค์กรธุรกิจต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมให้เผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจ และเสริมสร้างให้พนักงานมีความรู้ทางด้านการบริหารเงินส่วนบุคคล สามารถตัดสินใจลงทุนได้ด้วยตนเองตามหลักการและความเหมาะสม   สามารถขจัดอุปสรรคในการบริหารการเงินของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ และส่งเสริมให้มีการให้ความรู้อย่างแพร่หลาย เพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจของชาติมีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป เพื่อประโยชน์ที่จะได้รับ คือ

(1) บุคลากรภายใน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินและการลงทุน และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
(2) ตลาดเงินและตลาดทุนไทยได้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบอันเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

(ค) องค์กรตระหนักและแลเห็นถึงความสำคัญของโครงการ และประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ทั้งสองฝ่ายจึงได้ทำบันทึกความตกลงร่วมกัน โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 สิทธิในการใช้โปรแกรม e-Learning
ตลาดหลักทรัพย์ ตกลงที่จะให้สิทธิในการใช้โปรแกรม  e-Learning  และโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะมีในอนาคต (ถ้ามี และเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร) แก่องค์กรโดยการเชื่อมโยงเว็บไซต์เพื่อให้ นักศึกษา พนักงาน เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานเข้ามาเรียนรู้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนให้กับบุคลากรภายใน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร 

ข้อ 2  ลิขสิทธิ์
องค์กรตกลงและรับทราบว่าโปรแกรม e-Learning เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของตลาดหลักทรัพย์ แต่เพียงผู้เดียว และองค์กรตกลงที่จะไม่ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแก้ไข โปรแกรม e-Learning ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือใช้โปรแกรม e-Learning  นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3 การบอกเลิก

3.1 ตลาดหลักทรัพย์มีสิทธิบอกเลิกบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ได้ทันที โดยแจ้งให้องค์กรทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
3.2 ทั้งสองฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ โดยแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันก่อนวันที่ประสงค์ให้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้สิ้นสุด

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นเป็น 2 (สอง) ฉบับ มีข้อความตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่าน และเข้าใจข้อความ   โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อ และประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ

Banner20141119_Classroom_footer
+ วางแผนเงินออม
+ วางแผนใช้จ่ายเงิน
+ วางแผนหนี้สิน


+ วางแผนประกัน
+ วางแผนเกษียณ


+ วางแผนลงทุน
+ วางแผนภาษี


+ วางแผนมรดก


+ กำหนดเป้าหมายการลงทุน


+ 6 ขั้นตอนซื้อขายอย่างเซียน
+ วีธีเลือกโบรกเกอร์

+ หุ้น
+ กองทุนรวม
+ LTF & RMF
+ ETF
+ ฟิวเจอร์ส / ออปชั่น
+ บทความผู้ประกอบวิชาชีพ
+ เส้นทางอาชีพสู่ตลาดทุน
+ Job Oppotunity
+ ปฏิทินกิจกรรมประจำปี
+ กิจกรรมเด่นประจำเดือน+ บทเรียนออนไลน์
    TSI e-Learning

+ สัมมนาออนไลน์
    TSI Online Seminar

+ เกร็ดความรู้การลงทุนออนไลน์
    TSI on Youtube+ กิจกรรมเยาวชน / ครู
+ กิจกรรมมหาวิทยาลัย
+ กิจกรรมผู้ลงทุน
+ กิจกรรมผู้ประกอบวิชาชีพหน้าหลัก | เกี่ยวกับ TSI | Newsletter | ถาม-ตอบ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์


ติดต่อเรา : S-E-T Call Center Tel. 0-2229-2222 | ติดต่อทาง e-mail | เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

Copyright © 2000 - 2015, All rights reserved Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand